De flesta verksamheter kan spara mycket energi med relativt enkla medel. Här följer ett antal tips.

Engagera personalen

Att jobba med att få personalen medveten och engagerad kan ge stora energibesparingar. Det handlar om att ändra gamla vanor och helt enkelt veta vad du kan göra för att spara energi.

Stäng av

Är den eldrivna utrustningen påkopplad eller i standby-läge när den inte används? Installera strömbrytare eller tidur. Glöm inte att kontrollera motorvärmarna.

Nattvandra

Ta en nattvandring genom fastigheterna och se vad som är i drift när verksamheten ligger nere.

Se över säkringsstorleken

Kolla upp med elnätsägaren om säkringsstorleken eller effektabonnemanget kan sänkas. Den kanske kan sänkas om maskinparken har bytts ut eller om inte alla apparater och all belysning behöver startas upp samtidigt.

Uppvärmning
 • Använder ni aerotemprar? Se över deras driftstyrning och placering. Oftast flyttas de inte med när verksamheten i lokalerna ändras.
 • Återvinner ni processvärmen?
 • Håller ni portar, dörrar och fönster stängda så mycket det går?
 • Finns bra tätningslister i fönster och dörrar?
 • Är isoleringen i taket minst 50 cm?
 • Se över radiatorernas ålder och funktion, byt ut gamla radiatortermostater.
Ventilation och klimatutrustning
 • Har ni installerat reglerutrustning och tidsstyrning som används optimalt?
 • Gör en behovsstyrning av ventilationsfläktarna.
 • Har ni rutiner för byte av filter och rengöring av värmeväxlarytorna?
Belysning
 • Har lokalerna modern, energieffektiv belysning? Ett byte från T8-armaturer till T5-armaturer ger en besparing på ca 20 %.
 • Byt till lågenergilampor eller LED vid arbetsplatsbelysning.
 • Sektionera belysningen, så att det bara är tänt där det behövs.
 • Installera dagsljusavkänning och närvarostyrning.
 • Kom ihåg att rengöra armaturer och reflektorer.
Tryckluft
 • Kompressorrummet bör inte vara placerat mot solsidan och inte heller i närheten av friskluftsintaget.
 • Kontrollera tryck och läckor i tryckluftssystemet, täta ventiler och skarvar.
 • Kan ni sektionera tryckluftssystemet, så inte hela systemet måste vara trycksatt jämt?
 • Går det att återvinna spillvärmen från kompressorerna?
Vatten
 • Se till att kranar och toaletter inte läcker.
 • Byt till nya, effektiva blandare.
 • Se till att vatten som används till kylning inte läcker.
 • Isolera rören, speciellt varmvatten och vvc-ledningar som är varma året runt.